What is Personal Data?

När man använder Tickital som besökare, hyrestagare/köpare eller uthyrare/säljare så överlämnas personuppgifter. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifieras med en fysisk person.

Tickital är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.tripier.se as well as via the mobile applications distributed via Google Play and the App Store.

Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Tickital tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse, även kallat GDPR.

General Provisions on Personal Data

De allmänna bestämmelserna för personuppgiftsbehandlingen gäller för hela Tickital.

De allmänna bestämmelserna innebär att Tickital alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, med respekt för den personliga integriteten, all personuppgiftshantering vilar på en laglig grund.

Collection of Personal Data

Vid användande av Tickitals hemsida eller mobilapp samlas endast information in som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varat samt vilka sidor som besökts. Användaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Tickital genom att registrera ett konto.

Purpose

Tickital samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att tillhandahålla en tjänst som berörd person har begärt. Tickital behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Närmare information om för vilket ändamål personuppgifterna används finns i samband med att personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till att ett konto upprättas informationen finns då i våra allmänna villkor.

Consent

Tickital strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens samtycke. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas. Om ett samtycke återkallas kommer Tickital  inte att behandla personuppgifterna ytterligare och inte heller uppdatera tidigare lämnade uppgifter. För de fall ett samtycke återkallas avslutas behandlingen omedelbart. Det ska dock noteras att trots återkallat samtycke kan viss behandling kan vara nödvändig för att fullfölja lag eller avtal.

Transfer of Personal Data

Personal data may be transmitted to a partner, for example to carry out the information requested by the person concerned. List of partners is in general terms. In the event that we transfer your information to another company that processes your personal data on our assignment as a personal data assistant, we have on-site assistance agreements with strict instructions on the processing of personal data, confidentiality and security.

Security

Tickital vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas, så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns att tillgå.

Right to get Information and Correction

Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Tickital. Om sådana personuppgifter finns hos Tickital får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till info@tripier.se

Var och en har rätt att begära rättelse, blockering eller radering av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande rätt. Tickital är då skyldiga att vidta sådana åtgärder.

Changes of Personal Data Management

Om det sker förändringar i hur Tickital hanterar personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Rutiner för behandling kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras.

Cookies

A cookie is a small text file that the website you are visiting requests to be saved on your computer. You decide how your computer handles cookies through the settings in your browser.

We use both first-party and third-party cookies for different purposes. Some of the cookies placed on your computer are deleted when you leave our site (session cookies) while others remain for up to 2 years on your computer so that the site can recognize you from time to time if you return (permanent cookies).

We use cookies on our website to:

Facilitate the use of the site and allow the pages to load quickly on your computer. (First Session Session Cookie)

Using the Google Analytics analytics tools (third-party session and permanent cookies), collect statistics on how our visitors move to the site, for example:

  • If the visitor has been to the site before

  • From where the visitor has clicked into our website

  • Which pages are visited on the site

  • How long the visit takes

  • Which browser is used

Streamline and monitor our marketing activities. For this we use external partners. (Third-party permanent cookie).

If you have any questions about cookies on our website, please contact us info@tripier.se

en_US
sv_SE en_US