Viktigt för alla som vill använda tjänster tillhandahållna av Tickital.

Why Terms and Conditions

De allmänna villkoren finns till för både användarnas och Tickital säkerhet, här regleras vad som förväntas av både användarna och av Tickital. Det som regleras är till exempel vem som äger vad, vad man får göra på Tickitals plattform, hur betalningar ska ske och andra viktiga frågor som kan uppstå mellan Tickital och dess användare. Du är som användare skyldig att hålla dig uppdaterad över vad som står i de allmänna villkoren. 

Tickital rekommenderar alla sina användare att noggrant läsa igenom de allmänna villkoren innan ni använder Tickitals tjänst. 

1. General

1.1 Dessa villkor (”Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Tickitals internethemsida och mobila applikationer (Gemensamt kallar vi dem för ”Plattformen”) och sådana villkor som Tickital i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Tickitals tjänst (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Tickital AB med organisationsnummer: 559230-7655 via sitt varumärke Tickital (”Tickital”). 

1.2 When using Tripier The Service through The Platform you automatically approve Tripier´s terms and Conditions and you as a user is obligated to follow the Terms and Conditions. 

2. The Service

2.1 Tickital erbjuder en tjänst som sammankopplar annonsörer och köpare/hyrare över sin plattform. Denna plattform är inriktad på olika typer av biljetter, framförallt inom kollektivtrafiken. 

2.2 Tickital erbjuder möjligheten att använda Tjänsten genom att du registrerar dig hos Tickital. För att ingå avtal med Tickital om att ta emot betalningar behöver du ha minst fyllt 18 år.

2.3 Tickital förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, stänga av eller neka användare, som använder Tjänsten i konflikt med Användarvillkoren, bryter mot lag, eller på annat sätt agerar på ett sätt som Tickital anser vara oacceptabelt. 

3. Intellectual Properties

3.1 Innehåll på Plattformen som du kommer i kontakt med i Tjänsten, dess internethemsida, i mobilapplikationen och även dess design och upplägg är Tickitals skyddade egendom. Materialet omfattas av varumärkesrätt, upphovsrätt, patent eller andra immateriella rättigheter. 

3.2 Du får göra enklare minnesanteckningar, utskrifter eller liknande från Plattformen. I övrigt får du inte utan Tickitals skriftliga tillstånd reproducera, kopiera, publicera eller distribuera något av Plattformens innehåll. 

3.3 Du får göra en länk till Tickitals Plattforms startsida. Denna länk måste vara av typen att den förflyttar läsaren helt till Tickitals Plattforms startsida. Fönstret som öppnas via länken ska vara komplett och inte i en förminskad eller på annat sätt av ändrad karaktär. All annan sorts länkning till Plattformen är otillåten. Det innebär att du inte får indexera, skapa pop ups, automatgenerera länkningar och vidarelänkning. Vid en minsta tvekan om en länkning du vill göra strider mot Användarvillkoren bör du alltid fråga Tickital om lov. 

3.4 Du skall vara medveten om att all otillåten användning av Tickitals immateriella rättigheter kan innebära en civilrättslig ersättningsskyldighet och/eller straffansvar enligt lag. 

4. Advertising

4.1 The advertising of tickets on the Platform is done by the users. The Service make it possible for users in need of a ticket/tickets to get in contact with people that do not need their ticket/tickets and that are willing to either sell or rent out their ticket/tickets. 

4.2 When using The Service you confirm that that the ticket you advertise belongs to you and that you by advertising on The Platform confirm that you are the owner of the ticket/tickets. Advertising of a ticket/tickets not owned by you is strictly forbidden. 

Du intygar också att du som användare har rätten att fritt förfoga över biljetten du annonserar ut. Det innebär att du intygar att du har rätt att sälja/hyra ut biljetten i enlighet med Tjänsten, Användarvillkoren och med samstämmighet med hur Tickitals plattform i övrigt fungerar. Användarna bär självständigt ansvaret för att Användarvillkoren är uppfyllda och för alla konsekvenser uppkomna av anledningen att de inte är det. 

4.3 Efter att användaren använt Tjänsten för att genomföra ett köp/hyrning av en biljett, genom att godkänna en annons, är du som annonserar biljetten skyldig att genomföra överföringen av biljetten endast om du godkänt den köpande/hyrande användaren. Underlåtenhet att fullfölja överföringen kan medföra att du får bära kostnaden för Tickital att införskaffa en ersättningsbiljett åt köparen/hyraren och även eventuella administrativa kostnader som drabbar Tickital. 

4.4 When advertising you are obligated to give all the information about the ticket/tickets that The Service demands in a correct way. You are also obligated to provide all other information about the ticket/tickets that the buyer/renter needs before making a purchase. 

4.5 When a sale of a ticket/tickets have been made of all the remaining time period that the ticket/tickets are valid, the ownership of the ticket/tickets is transferred from the lessor/selling user to the buying user. Sales made of a ticket/tickets that is/are still valid after the time advertised in the ad, the ownership of the ticket/tickets still remain with the lessor/selling user that advertised the ticket/tickets. In cases when there is still valid time use of the ticket/tickets they are rented by the purchasing user, the user is obligated to give the ticket/tickets back after the rental time has lapsed. 

4.6 The transfer of the ticket/tickets between the lessor/selling user and the buying/renting user shall be done through the App of the company that issued the ticket/tickets. 

4.7 Den annonserande användaren är skyldig att överföra biljetten enligt de villkor i annonsen till den köpande/hyrande användaren om denne köpt biljetten via Tjänsten. Användaren som fått biljetten överförd är skyldig att rapportera till Tickital när denne fått biljetten överförd till sig. Användarna är medvetna om att underlåtenhet att följa Användarvillkoren kan medföra ersättningsskyldighet gentemot Tickital och andra användare. 

4.8 Om inte den köpande/hyrande användaren bekräftar överförande av en biljett inom 60 timmar efter överförandet har Tickital rätten att bekräfta överförandet åt den köpande/hyrande användarens vägnar. Har en köpande/hyrande användare inte erhållit en överförd biljett i enlighet med villkoren som annonsören beskrivit i annonsen är denne skyldig att rapportera det inom 60 timmar. Sker ej detta kan Tickital ändå genomföra transaktionen i enlighet med de villkor som är uppsatta i annonsen. 

4.9 En användare är skyldig att för Tickital delge bevis för en överföring av en annonserad biljett verkligen genomförts på anmodan av Tickital. Om en användare efter anmodan från Tickital inte kan delge bevis för att överföringen av biljetten skett, förbehåller sig Tickital rätten att inte betala ut köpeskillingen till den annonserande användaren. Beloppet ska i ett sådant fall betalas tillbaka till den köpande/hyrande användaren. Vid ett sådant fall förbehåller sig Tickital rätten att debitera den säljande/uthyrande användaren de kostnader som Tickital har haft för det aktuella fallet. 

4.10 Tickital förbehåller sig rätten att på eget bevåg avbryta en affär mellan den säljande/uthyrande användaren och den köpande/hyrande användaren när som helst under processen. Tickital är inte skyldig att ersätta en användare för potentiell förlorad inkomst för en avbruten affär, utan är endast skyldig att återbetala det belopp som betalats. 

4.11 Det är inte tillåtet att annonsera orealistiska/oetiska annonser på Plattformen. Tickital förbehåller sig rätten att att bedöma vad som är realistiskt och i förlängningen ta bort sådana annonser som bedömts orealistiska/oetiska. 

5. User Generated Content

5.1 User Generated Content is all content that a user of either The Platform creates and/or uploads to Tripier´s website or their App. This could e.g. be photos, movies, and texts for ads (“User Generated Content”). 

5.2 When a user use The Service you guarantee that you have the rights to the User Generated Content, either that you yourself are the creator or rights owner (this could e.g. be a photo or text for an ad), or that everyone that has been involved in the creation of the content have approved the User Generated Content to be used in the context of the Platform and these Terms and Conditions. 

5.3 This means that you as an user guarantee that the User Generated Content does not contain any copyright material, such as music, film image, logo or other material that you are not authorized to use. 

5.4 Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Tickital även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. 

5.5 Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Plattformen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Tickital en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Tickital får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Tickitals rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort. 

5.6 Du efterger härmed alla krav på ersättning från Tickital för Tickitals användning av det Användargenererade innehållet. 

6. Personal Information

6.1 Tickital behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin vid tidpunkten gällande integritetspolicy. 

6.2 The lessor/selling user is aware and agree to that basic personal data will be transferred to the buying/renting user. Users are only allowed to use this information to execute the agreed transaction between each other, any other use is prohibited.

7. Payments

7.1 Tickital är en digital plattform som möjliggör för annonsörer och köpande/hyrande användare att dels ingå avtal, dels genomföra betalningar. Tickital är inte en part i det köp- eller hyresavtal som sluts mellan annonsören och den köpande/hyrande användaren.   

7.2 För tillhandahållande av Tickitals tjänster tar Tickital ut en transaktionsavgift för varje förmedlad biljett. Transaktionsavgiften utgörs av 18% av försäljnings- eller uthyrningspriset och dras från den säljande/uthyrande partens ersättning för biljettförsäljningen/uthyrningen. Den säljande/uthyrande användaren erhåller alltså 82% av försäljnings- eller uthyrningspriset, vilket utgör dennes totala ersättning. Transaktionsavgiften kan variera från tid till annan och beroende på marknad. Om villkor avseende transaktionsavgiften har meddelats säljaren/uthyraren av Tickital som avviker från denna bestämmelse, gäller istället dessa avvikande villkor.  

Users who avoid paying transaction fees (e.g. by making payments outside the Service) may be terminated in accordance with section 2.3.  

7.3 Purchasing / renting users are aware that if the user has received a ticket from an advertiser after a purchase but has not correctly confirmed receipt of the ticket, the user can still be charged the agreed price.  

7.4 The buying / renting user is aware that payment for a ticket must be made via Swish.  

7.5 För att annonsören ska kunna få ersättning för försäljningen/uthyrningen krävs att annonsören: Har registrerat sitt personnummer och eventuella andra uppgifter i enlighet med Tickital anvisningar. 

7.6 Den köpande/hyrande användaren är medveten om att genomföra betalning när avtalet med annonsören har ingåtts och i enlighet med de närmare instruktioner som meddelas av Tickital eller Swish i samband med avtalsingåendet. Den köpande/hyrande användaren har att genomföra betalningen till ett swishanknutet bankkonto administrerat av Tickital.  

7.7 Utbetalningar via Swish till den säljande/uthyrande användaren sker först efter att den köpande/hyrande användaren via Tjänsten bekräftat att denne mottagit biljetten samt att det har redovisats för, granskats och godkänts av Tickital. Utbetalning sker vanligtvis 1-3 bankdagar efter att den köpande/hyrande användaren bekräftat att biljetten överförts. Senare utbetalning får ske om Tickital finner detta nödvändigt på grund av säkerhetsskäl, misstanke om brott, misstanke om att överträdelse av dessa villkor begåtts, myndighetsbeslut eller att utbetalningen kan inte genomföras på grund av omständigheter utanför Tickitals kontroll.  

8. Disclaimer

8.1 Tickital tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Tickital förbehåller sig rätten att förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som användare. 

8.2 Tickital lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Som användare är du medveten om att driften av Plattformen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Tickitals kontroll. 

8.3 Tjänsten är huvudsakligen en annonsplats. Tickital har således ingen kontroll eller medverkan över transaktionen mellan en annonserande part och den köpande parten. Du ska inte anta att ett erbjudande är giltigt och lagligt endast för att det förekommer i Tjänsten. 

8.4 Tickital ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten, och ansvarar inte heller i övrigt gentemot dig för direkta eller indirekta skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats av din användning av Tjänsten eller av att du inte kunnat använda Tjänsten eller av dess innehåll. 

8.5 Tickital förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare från Tjänsten samt att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Tickitals möjligheter att tillhandahålla Tjänsten. 

8.6 Tickital förbehåller sig rätten att radera användare som är inaktiva. Tickital bedömer när en användare anses vara aktiv. 

9. Communication

9.1 Kommunikation mellan Tickital och dess användare får ske på de sätt Tickital väljer. Dock kommer den huvudsakliga kommunikationen ske skriftligen via elektroniska kanaler. 

10. The Relation Between Users

10.1 Tickital är inte en part i avtalet mellan användaren som annonserar på Plattformen och användaren som agerar köpare/hyrare via annonsen. Tickital har därmed inget ansvar eller ersättningsskyldighet gentemot användarna av Tjänsten och vad som avtalats mellan dem när de använt Tjänsten. 

11. Taxes

11.1 You are sole responsible for correctly declaring all compensation you receive in connection with a transaction as a lessor/selling user mediated by using The Service. All users are sole responsible for any tax consequences that may arise from the use of The Service, this includes payments of all taxes and fees including all employer’s contributions and payroll taxes. 

11.2 För mer information och svar på frågor relaterade till skatt hänvisar Tickital till din lokala skattemyndighet. 

12. Users Responsibilities

12.1 You as a user is obligated to keep the information about yourself updated during the time you use The Service. As a user you are solely responsible for the information you provided Tripier with, through The Platform is correct. Users are only allowed register one account per user on The Platform. 

12.2 Du får inte låta någon annan använda ditt registrerade konto för att antingen annonsera eller köpa/hyra biljetter via ditt konto. Du får således inte låta en annan person använda ditt konto hos Tickital. Du åtar dig att hålla ditt konto säkert och inte ge möjligheten för någon annan person använda ditt konto. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till ditt konto är du skyldig att omedelbart kontakta Tickital. Tickital kommer därefter spärra ditt konto och initiera en utredning. 

12.3 När du annonserar anses du vara den säljande/uthyrande parten och när du köper/hyr en biljett via en annons anses du vara den köpande/hyrande parten. Tickital är inte en del i det avtalet som sluts vid köp/uthyrning av biljett mellan den säljande/uthyrande parten och den köpande/hyrande parten. 

12.4 The buying/renting user is solely responsible to use the transferred ticket/tickets in accordance with the applicable Terms and Conditions of the ticket/tickets and applicable laws. 

13. Indemnity

13.1 Du som användare åtar dig att hålla Tickital skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet. 

14.Right to Withdraw

14.1 You are aware that you as a user have no right to withdraw if you take part of or start using The Service. This does not affect the users right to take down an ad from The Platform or the lessor/selling users right to abort a transaction before the transfer of an ticket/tickets have been made. 

14.2 Rental and sale of tickets through the Platform is not covered by the Distance Contracts Act (The Distance and Off-Premises Contracts Act (SFS: 2005:59).

15. Changes of the Terms and Conditions

15.1 Tickital kan i framtiden komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan. Du har som användare skyldighet att hålla dig uppdaterad på ändringar i Användarvillkoren. Du som användare är bunden av alla förändringar som sker senast 30 dagar efter dessa publicerats på Plattformen eller du underrättats via e-post. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft. 

16. Language

16.1 Tickital erbjuder endast kommunikation och service på språken svenska och engelska. Således tillåts endast annonser på svenska eller engelska. Tjänsten erbjuds i dagsläget på svenska och engelska men fler språk kan komma att introduceras till Tjänsten i framtiden. 

17. Interest

17.1 Det utgår ingen ränta på hyres/köpeskillingen under tiden dessa är innestående hos Tickital eller av Tickital vald tredje part. 

18. Allmänt om Tickitals ansvar

18.1 Tjänsten Tickital tillhandahåller är en annonsplats. Det innebär att Tickital inte har någon kontroll över transaktioner som sker mellan annonserande användaren och den köpande/hyrande användaren. Ansvaret för erbjudandena i annonser på Tjänsten ligger hos den annonserade användaren och du ska inte anta att en annons är giltig och laglig för att denna finns på plattformen. Tjänsten erbjuds av Tickital i befintligt skick. 

18.2 Tickital lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion utan får när som helst stänga av, ändra eller uppdatera den. Det innebär att användarna inte har någon garanti för oavbruten och säker tillgång till Tjänsten. Du som användare är också medveten om att driften kan påverkas av faktorer som ligger utanför Tickitals kontroll. 

18.3 Tickital är inte ersättningsskyldig gentemot sina användare för uppkomna kostnader, skador eller uteblivna resor som uppkommer efter aktiv handling och pga. omständigheter under tredjepartskontroll från, exempel biljettutgivaren. 

18.4 Tickital ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten. Tickital ansvarar inte heller i övrigt gentemot dig för direkta eller indirekta skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats av din användning av Tjänsten eller av att du inte kunnat använda Tjänsten eller av dess innehåll. 

18.5 Tickital förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare från Tjänsten samt att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Tickitals möjligheter att tillhandahålla Tjänsten. 

18.6 Bestämmelser i Användarvillkoren ska inte begränsa Tickitals ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag. 

19. Applicable Law and Dispute Settlement

19.1 Swedish law should apply with respect to these Terms and Conditions and disputes should be settled in Swedish Public Court. 

20. Contact Information

Adress: Tickital AB, Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm eller e-post: info@tripier.se 

en_US
sv_SE en_US