Viktigt för alla som vill använda tjänster tillhandahållna av Tripier.

Varför Allmänna villkor

De allmänna villkoren finns till för både användarnas och Tripiers säkerhet, här regleras vad som förväntas av både användarna och av Tripier. Det som regleras är till exempel vem som äger vad, vad man får göra på Tripiers plattform, hur betalningar ska ske och andra viktiga frågor som kan uppstå mellan Tripier och dess användare. Du är som användare skyldig att hålla dig uppdaterad över vad som står i de allmänna villkoren. 

Triper rekommenderar alla sina användare att noggrant läsa igenom de allmänna villkoren innan ni använder Tripiers tjänst. 

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor (“Användarvillkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Tripiers internethemsida och mobila applikationer (Gemensamt kallar vi dem för “Plattformen”) och sådana villkor som Tripier i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Tripiers tjänst (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Tripier AB med organisationsnummer: 559230-7655 via sitt varumärke Tripier (“Tripier”). 

1.2 Genom att använda Tjänsten på Plattformen godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem. 

2. Tjänsten

2.1 Tripier erbjuder en tjänst som sammankopplar annonsörer och köpare/hyrare över sin plattform. Denna plattform är inriktad på olika typer av biljetter, framförallt inom kollektivtrafiken. 

2.2 Tripier erbjuder möjligheten att använda Tjänsten genom att du registrerar dig hos Tripier. För att ingå avtal med Tripier om att ta emot betalningar behöver du ha minst fyllt 18 år.

2.3 Tripier förbehåller sig rätten att efter eget godtycke, stänga av eller neka användare, som använder Tjänsten i konflikt med Användarvillkoren, bryter mot lag, eller på annat sätt agerar på ett sätt som Triper anser vara oacceptabelt. 

3. Immateriella rättigheter

3.1 Innehåll på Plattformen som du kommer i kontakt med i Tjänsten, dess internethemsida, i mobilapplikationen och även dess design och upplägg är Tripiers skyddade egendom. Materialet omfattas av varumärkesrätt, upphovsrätt, patent eller andra immateriella rättigheter. 

3.2 Du får göra enklare minnesanteckningar, utskrifter eller liknande från Plattformen. I övrigt får du inte utan Tripers skriftliga tillstånd reproducera, kopiera, publicera eller distribuera något av Plattformens innehåll. 

3.3 Du får göra en länk till Tripiers Plattforms startsida. Denna länk måste vara av typen att den förflyttar läsaren helt till Tripiers Plattforms startsida. Fönstret som öppnas via länken ska vara komplett och inte i en förminskad eller på annat sätt av ändrad karaktär. All annan sorts länkning till Plattformen är otillåten. Det innebär att du inte får indexera, skapa pop ups, automatgenerera länkningar och vidarelänkning. Vid en minsta tvekan om en länkning du vill göra strider mot Användarvillkoren bör du alltid fråga Triper om lov. 

3.4 Du skall vara medveten om att all otillåten användning av Tripers immateriella rättigheter kan innebära en civilrättslig ersättningsskyldighet och/eller straffansvar enligt lag. 

4. Annonsering

4.1 Annonsering av biljetter sker på Plattformen av användarna. Tjänsten möjliggör för användare som är i behov av en biljett att komma i kontakt med personer som inte är i behov av sin/sina biljetter och vill antingen sälja eller hyra ut biljetten/biljetterna. Användare får endast ha en aktiv annons upplagd vid varje given tidpunkt. 

4.2 Du intygar genom att använda Tjänsten att biljetten som du annonserar ut tillhör dig, det är inte tillåtet att annonsera ut en biljett som tillhör någon annan. 

Du intygar också att du som användare har rätten att fritt förfoga över biljetten du annonserar ut. Det innebär att du intygar att du har rätt att sälja/hyra ut biljetten i enlighet med Tjänsten, Användarvillkoren och med samstämmighet med hur Tripiers plattform i övrigt fungerar. Användarna bär självständigt ansvaret för att Användarvillkoren är uppfyllda och för alla konsekvenser uppkomna av anledningen att de inte är det. 

4.3 Efter att användaren använt Tjänsten för att genomföra ett köp/hyrning av en biljett, genom att godkänna en annons, är du som annonserar biljetten skyldig att genomföra överföringen av biljetten endast om du godkänt den köpande/hyrande användaren. Underlåtenhet att fullfölja överföringen kan medföra att du får bära kostnaden för Tripier att införskaffa en ersättningsbiljett åt köparen/hyraren och även eventuella administrativa kostnader som drabbar Tripier. 

4.4 Du är skyldig att vid annonsering fylla i alla uppgifter om biljetten som Tjänsten kräver att du ska fylla i. Du åtar dig även att informera om all annan information som köparen kan behöva informeras om, gällande biljetten, innan ett köp av biljetten. 

4.5 Vid en genomförd försäljning av en biljett där hela den resterande perioden kvar på biljetten säljs övergår ägandet av biljetten från den annonserade användaren till den köpande. Vid en försäljning av en biljett där biljetten fortfarande är giltig efter den tiden som är annonserad övergår ej ägandet av biljetten till den köpande användaren. I fall som sådana hyr den köpande användaren biljetten av annonsören och är således skyldig att återge biljetten vid tidpunkten för hyrestidens slut. 

4.6 Överföringen av en biljett mellan den annonserade användaren och den köpande/hyrande användaren ska ske via biljettutgivarens egna app. 

4.7 Den annonserande användaren är skyldig att överföra biljetten enligt de villkor i annonsen till den köpande/hyrande användaren om denne köpt biljetten via Tjänsten. Användaren som fått biljetten överförd är skyldig att rapportera till Tripier när denne fått biljetten överförd till sig. Användarna är medvetna om att underlåtenhet att följa Användarvillkoren kan medföra ersättningsskyldighet gentemot Tripier och andra användare. 

4.8 Om inte den köpande/hyrande användaren bekräftar överförande av en biljett inom 60 timmar efter överförandet har Triper rätten att bekräfta överförandet åt den köpande/hyrande användarens vägnar. Har en köpande/hyrande användare inte erhållit en överförd biljett i enlighet med villkoren som annonsören beskrivit i annonsen är denne skyldig att rapportera det inom 60 timmar. Sker ej detta kan Tripier ändå genomföra transaktionen i enlighet med de villkor som är uppsatta i annonsen. 

4.9 En användare är skyldig att för Tripier delge bevis för en överföring av en annonserad biljett verkligen genomförts på anmodan av Tripier. Om en användare efter anmodan från Tripier inte kan delge bevis för att överföringen av biljetten skett, förbehåller sig Tripier rätten att inte betala ut köpeskillingen till den annonserande användaren. Beloppet ska i ett sådant fall betalas tillbaka till den köpande/hyrande användaren. Vid ett sådant fall förbehåller sig Tripier rätten att debitera den säljande/uthyrande användaren de kostnader som Tripier har haft för det aktuella fallet. 

4.10 Tripier förbehåller sig rätten att på eget bevåg avbryta en affär mellan den säljande/uthyrande användaren och den köpande/hyrande användaren när som helst under processen. Tripier är inte skyldig att ersätta en användare för potentiell förlorad inkomst för en avbruten affär, utan är endast skyldig att återbetala det belopp som betalats. 

4.11 Det är inte tillåtet att annonsera orealistiska/oetiska annonser på Plattformen. Tripier förbehåller sig rätten att att bedöma vad som är realistiskt och i förlängningen ta bort sådana annonser som bedömts orealistiska/oetiska. 

5. Användargenererat innehåll

5.1 Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Tjänsten skapar och/eller lägger upp på Plattformen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (“Användargenererat innehåll”). 

5.2 Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Plattformen i enlighet med Användarvillkoren. 

5.3 Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda. 

5.4 Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Tripier även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. 

5.5 Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Plattformen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Tripier en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Tripier får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Tripiers rättigheter kvarstår även efter att en annons har tagits bort. 

5.6 Du efterger härmed alla krav på ersättning från Tripier för Tripiers användning av det Användargenererade innehållet. 

6. Personuppgifter

6.1 Tripier behandlar dina personuppgifter i enlighet med sin vid tidpunkten gällande integritetspolicy. 

6.2 Den säljande/uthyrande användaren är medveten och godkänner att grundläggande personuppgifter kommer föras över till den köpande/hyrande användaren. Användarna får endast använda dessa uppgifter för att genomföra den överenskomna transaktionen mellan varandra. All annan användning är otillåten.

7. Betalning

7.1 Tripier är en digital plattform som möjliggör för annonsörer och köpande/hyrande användare att dels ingå avtal, dels genomföra betalningar. Tripier är inte en part i det köp- eller hyresavtal som sluts mellan annonsören och den köpande/hyrande användaren.   

7.2 För tillhandahållande av Tripiers tjänster tar Tripier ut en transaktionsavgift för varje förmedlad biljett. Transaktionsavgiften utgörs av 18% av försäljnings- eller uthyrningspriset och dras från den säljande/uthyrande partens ersättning för biljettförsäljningen/uthyrningen. Den säljande/uthyrande användaren erhåller alltså 82% av försäljnings- eller uthyrningspriset, vilket utgör dennes totala ersättning. Transaktionsavgiften kan variera från tid till annan och beroende på marknad. Om villkor avseende transaktionsavgiften har meddelats säljaren/uthyraren av Tripier som avviker från denna bestämmelse, gäller istället dessa avvikande villkor.  

Användare som undviker att betala transaktionsavgift (t.ex. genom att genomföra betalning utanför Tjänsten) kan sägas upp enligt punkt 2.3.  

7.3 Köpande/hyrande användare är medvetna om att om användaren har mottagit en biljett från en annonsör efter ett köp men inte på rätt sätt bekräftat mottagandet av biljetten, kan användaren ändå debiteras avtalat pris.  

7.4 Den köpande/hyrande användaren är medveten om att betalning för biljett ska erläggas via Swish.  

7.5 För att annonsören ska kunna få ersättning för försäljningen/uthyrningen krävs att annonsören: Har registrerat sitt personnummer och eventuella andra uppgifter i enlighet med Tripers anvisningar. 

7.6 Den köpande/hyrande användaren är medveten om att genomföra betalning när avtalet med annonsören har ingåtts och i enlighet med de närmare instruktioner som meddelas av Tripier eller Swish i samband med avtalsingåendet. Den köpande/hyrande användaren har att genomföra betalningen till ett swishanknutet bankkonto administrerat av Tripier.  

7.7 Utbetalningar via Swish till den säljande/uthyrande användaren sker först efter att den köpande/hyrande användaren via Tjänsten bekräftat att denne mottagit biljetten samt att det har redovisats för, granskats och godkänts av Tripier. Utbetalning sker vanligtvis 1-3 bankdagar efter att den köpande/hyrande användaren bekräftat att biljetten överförts. Senare utbetalning får ske om Tripier finner detta nödvändigt på grund av säkerhetsskäl, misstanke om brott, misstanke om att överträdelse av dessa villkor begåtts, myndighetsbeslut eller att utbetalningen kan inte genomföras på grund av omständigheter utanför Tripers kontroll.  

8. Ansvarsbegränsning

8.1 Tripier tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Tripier förbehåller sig rätten att förändra Tjänsten utan föregående meddelande till dig som användare. 

8.2 Tripier lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet och garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Som användare är du medveten om att driften av Plattformen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Tripiers kontroll. 

8.3 Tjänsten är huvudsakligen en annonsplats. Tripier har således ingen kontroll eller medverkan över transaktionen mellan en annonserande part och den köpande parten. Du ska inte anta att ett erbjudande är giltigt och lagligt endast för att det förekommer i Tjänsten. 

8.4 Tripier ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten, och ansvarar inte heller i övrigt gentemot dig för direkta eller indirekta skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats av din användning av Tjänsten eller av att du inte kunnat använda Tjänsten eller av dess innehåll. 

8.5 Tripier förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare från Tjänsten samt att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Tripiers möjligheter att tillhandahålla Tjänsten. 

8.6 Tripier förbehåller sig rätten att radera användare som är inaktiva. Tripier bedömer när en användare anses vara aktiv. 

9. Kommunikation

9.1 Kommunikation mellan Tripier och dess användare får ske på de sätt Tripier väljer. Dock kommer den huvudsakliga kommunikationen ske skriftligen via elektroniska kanaler. 

10. Användarnas relation

10.1 Tripier är inte en part i avtalet mellan användaren som annonserar på Plattformen och användaren som agerar köpare/hyrare via annonsen. Tripier har därmed inget ansvar eller ersättningsskyldighet gentemot användarna av Tjänsten och vad som avtalats mellan dem när de använt Tjänsten. 

11. Skatter och deklaration

11.1 Du ansvarar själv för att på ett korrekt sätt deklarera den ersättning du får vid en försäljning/uthyrning som förmedlats via Tjänsten. Användare ansvarar själva för potentiella skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med användandet av Tjänsten. Det inkluderar betalning av skatter och avgifter inklusive sociala avgifter. 

11.2 För mer information och svar på frågor relaterade till skatt hänvisar Tripier till din lokala skattemyndighet. 

12. Användarens ansvar

12.1 Du har som användare en skyldighet att hålla informationen om dig aktuell under tiden du använder dig av Tjänsten. Som användare ansvarar du själv för att den informationen du registrerat på Plattformen är korrekt. Du får inte som användare registrera mer än ett konto på Plattformen. 

12.2 Du får inte låta någon annan använda ditt registrerade konto för att antingen annonsera eller köpa/hyra biljetter via ditt konto. Du får således inte låta en annan person använda ditt konto hos Tripier. Du åtar dig att hålla ditt konto säkert och inte ge möjligheten för någon annan person använda ditt konto. Om du misstänker att någon obehörig fått tillgång till ditt konto är du skyldig att omedelbart kontakta Triper. Tripier kommer därefter spärra ditt konto och initiera en utredning. 

12.3 När du annonserar anses du vara den säljande/uthyrande parten och när du köper/hyr en biljett via en annons anses du vara den köpande/hyrande parten. Tripier är inte en del i det avtalet som sluts vid köp/uthyrning av biljett mellan den säljande/uthyrande parten och den köpande/hyrande parten. 

12.4 Den köpande/hyrande användaren ansvarar självständigt för att använda biljetten enligt gällande villkor och lagar. 

13. Skadeersättning

13.1 Du som användare åtar dig att hålla Tripier skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet. 

14. Ångerrätt

14.1 Du är medveten om att det inte föreligger någon ångerrätt om du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av Tjänsten. Detta påverkar dock inte användarnas möjlighet att ta bort sin annons på Plattformen eller avbryta ett köp/uthyrning innan en överföring av en biljett skett. 

14.2 Uthyrning och försäljningar av biljetter som sker via Plattformen omfattas inte av distansavtalslagen (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

15. Ändringar i Användarvillkoren

15.1 Tripier kan i framtiden komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan. Du har som användare skyldighet att hålla dig uppdaterad på ändringar i Användarvillkoren. Du som användare är bunden av alla förändringar som sker senast 30 dagar efter dessa publicerats på Plattformen eller du underrättats via e-post. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft. 

16. Språk

16.1 Tripier erbjuder endast kommunikation och service på språken svenska och engelska. Således tillåts endast annonser på svenska eller engelska. Tjänsten erbjuds i dagsläget på svenska och engelska men fler språk kan komma att introduceras till Tjänsten i framtiden. 

17. Ränta

17.1 Det utgår ingen ränta på hyres/köpeskillingen under tiden dessa är innestående hos Tripier eller av Tripier vald tredje part. 

18. Allmänt om Tripiers ansvar

18.1 Tjänsten Tripier tillhandahåller är en annonsplats. Det innebär att Tripier inte har någon kontroll över transaktioner som sker mellan annonserande användaren och den köpande/hyrande användaren. Ansvaret för erbjudandena i annonser på Tjänsten ligger hos den annonserade användaren och du ska inte anta att en annons är giltig och laglig för att denna finns på plattformen. Tjänsten erbjuds av Tripier i befintligt skick. 

18.2 Tripier lämnar inga garantier gällande Tjänstens funktion utan får när som helst stänga av, ändra eller uppdatera den. Det innebär att användarna inte har någon garanti för oavbruten och säker tillgång till Tjänsten. Du som användare är också medveten om att driften kan påverkas av faktorer som ligger utanför Tripiers kontroll. 

18.3 Tripier är inte ersättningsskyldig gentemot sina användare för uppkomna kostnader, skador eller uteblivna resor som uppkommer efter aktiv handling och pga. omständigheter under tredjepartskontroll från, exempel biljettutgivaren. 

18.4 Tripier ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten. Tripier ansvarar inte heller i övrigt gentemot dig för direkta eller indirekta skador eller förluster som direkt eller indirekt orsakats av din användning av Tjänsten eller av att du inte kunnat använda Tjänsten eller av dess innehåll. 

18.5 Tripier förbehåller sig rätten att stänga av dig som användare från Tjänsten samt att upphöra att tillhandahålla del eller hela Tjänsten om det sker en regulatorisk förändring eller genom myndighetsbeslut som begränsar Tripiers möjligheter att tillhandahålla Tjänsten. 

18.6 Bestämmelser i Användarvillkoren ska inte begränsa Tripiers ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller enligt tvingande lag. 

19. Tillämplig lag

19.1 Vid uppkommen konflikt rörande Tjänsten eller Användarvillkoren ska svensk lag tillämpas. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. 

20. Kontaktuppgifter

Postadress: Tripier AB, Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm eller e-post: info@tripier.se 

sv_SE
en_US sv_SE